11136.com
铁算盘〗<原创资料> 
009期:11136铁算盘〗3头特:【4-3-2】(开:00)
008期:11136铁算盘〗3头特:【0-2-4】(开: 13)
007期:11136铁算盘〗3头特:-1-3】(开:42)
006期:11136铁算盘〗3头特:【0-2-4】(开:38)
005期:11136铁算盘〗3头特:【2--4】(开:32)
003期:11136铁算盘〗3头特:【4-2-(开:39)
002期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:08)
144期:11136铁算盘〗3头特:-3-2】(开:17)
143期:11136铁算盘〗3头特:-3-2】(开:47)
142期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:20)
138期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:05)
136期:11136铁算盘〗3头特:-2-4】(开:17)
135期:11136铁算盘〗3头特:【3--2】(开:04)
133期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:06)
130期:11136铁算盘〗3头特:-1-2】(开:38)
129期:11136铁算盘〗3头特:【4--3】(开:15)
128期:11136铁算盘〗3头特:-2-4】(开:07)
127期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:48)
126期:11136铁算盘〗3头特:【3--2】(开:13)
125期:11136铁算盘〗3头特:【4--3】(开:14)
123期:11136铁算盘〗3头特:【0-2-(开:46)
121期:11136铁算盘〗3头特:【3--2】(开:17)
120期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:48)
119期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:24)
118期:11136铁算盘〗3头特:【1--2】(开:32)
117期:11136铁算盘〗3头特:【3-1-(开:25)
116期:11136铁算盘〗3头特:-3-2】(开:49)
115期:11136铁算盘〗3头特:【1-3-2】(开:44)错!
112期:11136铁算盘〗3头特:【1--2】(开:33)
111期:11136铁算盘〗3头特:【3-1-2】(开:04)错!
110期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:41)
108期:11136铁算盘〗3头特:【4-2-3】(开:07)错!
104期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:47)
103期:11136铁算盘〗3头特:-3-2】(开:13)
102期:11136铁算盘〗3头特:【4-2-(开:39)
101期:11136铁算盘〗3头特:【3-0-2】(开:10)错!
100期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:05)
095期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:02)
093期:11136铁算盘〗3头特:【2-3-4】(开:17)
092期:11136铁算盘〗3头特:【4--3】(开:11)
091期:11136铁算盘〗3头特:【4-1-3】(开:06)错!
090期:11136铁算盘〗3头特:【0-2-4】(开:37)错!
089期:11136铁算盘〗3头特:【1-2-(开:36)
088期:11136铁算盘〗3头特:【3--2】(开:16)
087期:11136铁算盘〗3头特:-1-2】(开:30)
085期:11136铁算盘〗3头特:【1-3-2】(开:08)错!
084期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:43)
083期:11136铁算盘〗3头特:【0-2-3】(开:46)错!
082期:11136铁算盘〗3头特:【4-2-(开:37)
081期:11136铁算盘〗3头特:-3-2】(开:19)
079期:11136铁算盘〗3头特:【2-3-4】(开:16)错!
078期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:29)
077期:11136铁算盘〗3头特:【1-2-4】(开:25)
076期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:29)
074期:11136铁算盘〗3头特:【1-3-2】(开:02)错!
073期:11136铁算盘〗3头特:-3-2】(开:45)
072期:11136铁算盘〗3头特:【0--3】(开:27)
071期:11136铁算盘〗3头特:【3--2】(开:13)
070期:11136铁算盘〗3头特:【3--2】(开:16)
069期:11136铁算盘〗3头特:【0-1-3】(开:46)错!
068期:11136铁算盘〗3头特:【0-1-(开:36)
067期:11136铁算盘〗3头特:【4--3】(开:24)
065期:11136铁算盘〗3头特:【0-2-3】(开:13)错!
064期:11136铁算盘〗3头特:【0-2-3】(开:44)错!
063期:11136铁算盘〗3头特:【4-2-(开:38)
062期:11136铁算盘〗3头特:【4-2-3】(开:48)
061期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:26)
060期:11136铁算盘〗3头特:【2-3-4】(开:03)错!
059期:11136铁算盘〗3头特:【1-0-3】(开:47)错!
058期:11136铁算盘〗3头特:【1--3】(开:01)
057期:11136铁算盘〗3头特:【0--4】(开:27)
056期:11136铁算盘〗3头特:【4--3】(开:18)
055期:11136铁算盘〗3头特:【1--2】(开:35)
054期:11136铁算盘〗3头特:【4-1-(开:34)
053期:11136铁算盘〗3头特:【3--2】(开:05)
052期:11136铁算盘〗3头特:【1--3】(开:02)
051期:11136铁算盘〗3头特:【4--3】(开:22)
050期:11136铁算盘〗3头特:【3-1-2】(开:43)错!
049期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:49)
048期:11136铁算盘〗3头特:【4-2-3】(开:05)错!
047期:11136铁算盘〗3头特:【1-3-2】(开:04)错!
046期:11136铁算盘〗3头特:【2--0】(开:19)
044期:11136铁算盘〗3头特:-2-1】(开:34)
043期:11136铁算盘〗3头特:【0-1-2】(开:39)错!
042期:11136铁算盘〗3头特:-1-2】(开:33)
037期:11136铁算盘〗3头特:【0-4-(开:31)
035期:11136铁算盘〗3头特:【4-3-2】(开:11)错!
034期:11136铁算盘〗3头特:【3--1】(开:21)
033期:11136铁算盘〗3头特:【1-2-(开:47)
032期:11136铁算盘〗3头特:【3--2】(开:15)
031期:11136铁算盘〗3头特:【0-1-3】(开:29)错!
030期:11136铁算盘〗3头特:【2--4】(开:39)
029期:11136铁算盘〗3头特:【2-3-0】(开:46)错!
028期:11136铁算盘〗3头特:【1--2】(开:30)
027期:11136铁算盘〗3头特:【3-0-2】(开:40)错!
026期:11136铁算盘〗3头特:【2-3-(开:45)
022期:11136铁算盘〗3头特:【2-3-4】(开:01)错!
020期:11136铁算盘〗3头特:【4-2-(开:34)
018期:11136铁算盘〗3头特:【0-2-3】(开:11)错!
017期:11136铁算盘〗3头特:【0-2-(开:27)
016期:11136铁算盘〗3头特:【1-2-(开:43)
015期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:01)
014期:11136铁算盘〗3头特:【0-2-(开:39)
013期:11136铁算盘〗3头特:【1--3】(开:27)
012期:11136铁算盘〗3头特:【4--3】(开:29)
011期:11136铁算盘〗3头特:【1--3】(开:21)
008期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:08)
007期:11136铁算盘〗3头特:【1-2-(开:37)
006期:11136铁算盘〗3头特:【1--3】(开:07)
005期:11136铁算盘〗3头特:【3-1-(开:27)
003期:11136铁算盘〗3头特:-2-4】(开:10)
001期:11136铁算盘〗3头特:【1--4】(开:24)
149期:11136铁算盘〗3头特:-3-2】(开:43)
148期:11136铁算盘〗3头特:【1--2】(开:37)
147期:11136铁算盘〗3头特:【1-3-(开:23)
145期:11136铁算盘〗3头特:【3--2】(开:42)
143期:11136铁算盘〗3头特:【3-0-(开:22)
142期:11136铁算盘〗3头特:-4-2】(开:39)
141期:11136铁算盘〗3头特:【3-1-(开:22)
140期:11136铁算盘〗3头特:【3-0-2】(开:43)错!
139期:11136铁算盘〗3头特:-1-2】(开:34)
138期:11136铁算盘〗3头特:【0--2】(开:19)
136期:11136铁算盘〗3头特:【0-1-2】(开:35)错!
135期:11136铁算盘〗3头特:【4--2】(开:39)
134期:11136铁算盘〗3头特:【1--2】(开:32)
133期:11136铁算盘〗3头特:【1--2】(开:34)
132期:11136铁算盘〗3头特:【1--2】(开:38)
131期:11136铁算盘〗3头特:【1-3-(开:45)
130期:11136铁算盘〗3头特:【2-3-0】(开:44)错!
129期:11136铁算盘〗3头特:【1--3】(开:29)
128期:11136铁算盘〗3头特:-2-1】(开:08)
127期:11136铁算盘〗3头特:【3-2-(开:17)
124期:11136铁算盘〗3头特:【2-3-4】(开:12)错!
123期:11136铁算盘〗3头特:【1--0】(开:38)
122期:11136铁算盘〗3头特:【2-3-(开:43)
121期:11136铁算盘〗3头特:【3-2-(开:21)
120期:11136铁算盘〗3头特:【2--4】(开:15)
119期:11136铁算盘〗3头特:【4-3-2】(开:05)错!
118期:11136铁算盘〗3头特:-2-1】(开:37)
115期:11136铁算盘〗3头特:-2-4】(开:15)
114期:11136铁算盘〗3头特:【2--3】(开:08)
113期:11136铁算盘〗3头特:【0--1】(开:27)
112期:11136铁算盘〗3头特:【4-3-(开:19)
111期:11136铁算盘〗3头特:【0--2】(开:16)
110期:11136铁算盘〗3头特:-2-0】(开:36)
108期:11136铁算盘〗3头特:-3-2】(开:30)
107期:11136铁算盘〗3头特:【2-3-(开:46)
106期:11136铁算盘〗3头特:【0--4】(开:26)
103期:11136铁算盘〗3头特:【1-2-(开:37)
102期:11136铁算盘〗3头特:【0--2】(开:33)
099期:11136铁算盘〗3头特:【1-3-2】(开:37)
096期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:27)
095期:11136铁算盘〗3头特:【1--4】(开:34)
093期:11136铁算盘〗3头特:【0--3】(开:20)
092期:11136铁算盘〗3头特:【1--4】(开:37)
090期:11136铁算盘〗3头特:【1-2-(开:37)
089期:11136铁算盘〗3头特:【0--3】(开:13)
088期:11136铁算盘〗3头特:-2-4】(开:12)
087期:11136铁算盘〗3头特:-2-4】(开:30)
086期:11136铁算盘〗3头特:【1--4】(开:28)
085期:11136铁算盘〗3头特:【1--4】(开:30)
084期:11136铁算盘〗3头特:-2-4】(开:17)
082期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:12)
081期:11136铁算盘〗3头特:【1-2-(开:40)
076期:11136铁算盘〗3头特:-1-2】(开:02)
075期:11136铁算盘〗3头特:【0--3】(开:19)
074期:11136铁算盘〗3头特:【0--3】(开:29)
068期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:18)
067期:11136铁算盘〗3头特:【1--3】(开:24)
066期:11136铁算盘〗3头特:【0--3】(开:22)
065期:11136铁算盘〗3头特:【0--3】(开:27)
064期:11136铁算盘〗3头特:【0-1-3】(开:33)
062期:11136铁算盘〗3头特:【1--4】(开:25)
060期:11136铁算盘〗3头特:【0--2】(开:16)
057期:11136铁算盘〗3头特:【0--3】(开:28)
051期:11136铁算盘〗3头特:【0-2-(开:43)
050期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:11)
048期:11136铁算盘〗3头特:【-2-4】(开:08)
047期:11136铁算盘〗3头特:【1-2-(开:41)
045期:11136铁算盘〗3头特:【0--4】(开:14)
044期:11136铁算盘〗3头特:【1-2-(开:42)
043期:11136铁算盘〗3头特:【2--4】(开:09)
042期:11136铁算盘〗3头特:【1-0-(开:35)
041期:11136铁算盘〗3头特:-1-2】(开:43)
040期:11136铁算盘〗3头特:-1-3】(开:24)
038期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:18)
037期:11136铁算盘〗3头特:【3--4】(开:25)
034期:11136铁算盘〗3头特:【2--4】(开:36)
031期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:06)
030期:11136铁算盘〗3头特:【1-2-(开:36)
023期:11136铁算盘〗3头特:【1--3】(开:20)
022期:11136铁算盘〗3头特:【0-1-(开:21)
021期:11136铁算盘〗3头特:-1-2】(开:01)
020期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:16)
019期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:05)
015期:11136铁算盘〗3头特:【0--3】(开:12)
013期:11136铁算盘〗3头特:【2--4】(开:34)
012期:11136铁算盘〗3头特:【2--4】(开:32)
010期:11136铁算盘〗3头特:【0-1-(开:39)
009期:11136铁算盘〗3头特:【0--3】(开:25)
007期:11136铁算盘〗3头特:【0--3】(开:20)
006期:11136铁算盘〗3头特:【2-3-(开:44)
002期:11136铁算盘〗3头特:【0--3】(开:23)
001期:11136铁算盘〗3头特:【0--4】(开:36)
153期:11136铁算盘〗3头特:【0--4】(开:37)
150期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:11)
148期:11136铁算盘〗3头特:【1--4】(开:24)
146期:11136铁算盘〗3头特:-1-2】(开:08)
139期:11136铁算盘〗3头特:-2-4】(开:19)
136期:11136铁算盘〗3头特:【0--4】(开:31)
135期:11136铁算盘〗3头特:【0-1-(开:43)
134期:11136铁算盘〗3头特:【0--3】(开:24)
132期:11136铁算盘〗3头特:【2-3-(开:45)
131期:11136铁算盘〗3头特:【1--3】(开:29)
130期:11136铁算盘〗3头特:【1--0】(开:48)
129期:11136铁算盘〗3头特:-4-1】(开:28)
128期:11136铁算盘〗3头特:-1-2】(开:07)
127期:11136铁算盘〗3头特:【1-2-(开:41)
125期:11136铁算盘〗3头特:【0-2-(开:36)
124期:11136铁算盘〗3头特:【1-3-(开:49)
121期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:25)
120期:11136铁算盘〗3头特:【2-3-(开:41)
119期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:24)
117期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:25)
116期:11136铁算盘〗3头特:【2--4】(开:30)
114期:11136铁算盘〗3头特:【1-3-(开:44)
112期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:04)
110期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:17)
109期:11136铁算盘〗3头特:【1--4】(开:33)
107期:11136铁算盘〗3头特:【1--4】(开:37)
106期:11136铁算盘〗3头特:【1-3-(开:49)
105期:11136铁算盘〗3头特:【1-3-4】(开:17)
104期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:19)
103期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:15)
100期:11136铁算盘〗3头特:【0-2-(开:31)
099期:11136铁算盘〗3头特:【0--2】(开:17)
098期:11136铁算盘〗3头特:【0--2】(开:15)
097期:11136铁算盘〗3头特:【0-1-(开:22)
095期:11136铁算盘〗3头特:【0--3】(开:27)
094期:11136铁算盘〗3头特:【1--3】(开:28)
093期:11136铁算盘〗3头特:【0-1-(开:29)
092期:11136铁算盘〗3头特:-1-2】(开:07)
091期:11136铁算盘〗3头特:【1-2-(开:31)
090期:11136铁算盘〗3头特:【1-2-(开:36)
088期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:17)
087期:11136铁算盘〗3头特:【0-3-(开:40)
084期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:1)
083期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:10)
081期:11136铁算盘〗3头特:-0-2】(开:18)
078期:11136铁算盘〗3头特:【1-4-(开:8)
077期:11136铁算盘〗3头特:-4-2】(开:18)
075期:11136铁算盘〗3头特:-0-2】(开:19)
074期:11136铁算盘〗3头特:【1--2】(开:08)
073期:11136铁算盘〗3头特:-0-2】(开:11)
070期:11136铁算盘〗3头特:-4-2】(开:32)
068期:11136铁算盘〗3头特:【1-2-(开:44)
066期:11136铁算盘〗3头特:【3-4-(开:06)
065期:11136铁算盘〗3头特:【1-2-(开:35)
064期:11136铁算盘〗3头特:【3--0】(开:42)
063期:11136铁算盘〗3头特:【2--4】(开:33)
062期:11136铁算盘〗3头特:【4--1】(开:01)
060期:11136铁算盘〗3头特:【4--1】(开:07)
059期:11136铁算盘〗3头特:【3--0】(开:49)
058期:11136铁算盘〗3头特:【0--2】(开:14)
056期:11136铁算盘〗3头特:【4--1】(开:03)
055期:11136铁算盘〗3头特:【1--3】(开:20)
051期:11136铁算盘〗3头特:【1--3】(开:27)
050期:11136铁算盘〗3头特:【3-4-(开:02)
049期:11136铁算盘〗3头特:-4-0】(开:33)
047期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:14)
046期:11136铁算盘〗3头特:-1-2】(开:06)
038期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:23)
036期:11136铁算盘〗3头特:【2-3-(开:44)
035期:11136铁算盘〗3头特:【0--2】(开:16)
034期:11136铁算盘〗3头特:【0--2】(开:16)
033期:11136铁算盘〗3头特:-1-2】(开:02)
032期:11136铁算盘〗3头特:【3-4-(开:08)
030期:11136铁算盘〗3头特:-0-1】(开:48)
029期:11136铁算盘〗3头特:-2-3】(开:15)
027期:11136铁算盘〗3头特:【2-3-(开:42)
026期:11136铁算盘〗3头特:【3--0】(开:45)
025期:11136铁算盘〗3头特:【2--4】(开:34)
024期:11136铁算盘〗3头特:-1-2】(开:07)
021期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:20)
020期:11136铁算盘〗3头特:-0-1】(开:45)
019期:11136铁算盘〗3头特:【3-4-(开:07)
018期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:26)
017期:11136铁算盘〗3头特:【0--2】(开:15)
015期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:24)
014期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:26)
013期:11136铁算盘〗3头特:【2-3-(开:45)
012期:11136铁算盘〗3头特:【2-3-(开:42)
010期:11136铁算盘〗3头特:-3-4】(开:20)
009期:11136铁算盘〗3头特:-4-0】(开:33)
007期:11136铁算盘〗3头特:【2--4】(开:33)
005期:11136铁算盘〗3头特:【4--1】(开:06)
003期:11136铁算盘〗3头特:【0--2】(开:19)

 

-----------------------------------------
注:1(此料不代表本站会员料;仅供参考,按此下注;风险自负.)
注:2(如果大家觉得本站值得"参考"跟踪"请告诉您身边有买马会的朋友一起"分享")
注:3(铁算盘㊣玄机网;宗旨;造福彩民,制止外围,打击外围庄家!提倡有节制的博彩)